خوبی چه بدی داشت که تکرار نکردیم.....!!!

به هر که مینگرم در شکایت است ... در حیرتم که گردش زمانه به کام کیست؟!!

 

/ 0 نظر / 9 بازدید